• ๑๘๑ ปี เหลียวหน้าแลหลัง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสกลนคร
  นายพจนวราภรณ์ ขจรเนตรวณิชกุล
  ประวัติศาสตร์
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
  หนังสือ
  หนังสือ
  Thai
  พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  สกลนคร
Go Back | ย้อนกลับ
@Pyright @คลังข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร